Vlaams Agentschap Wonen - Vlaanderen

Vlaams Agentschap Wonen - Vlaanderen

Vlaams Agentschap Wonen - Vlaanderen

Bekijk op Google Maps

Extra informatie

 • voert het Vlaamse woonbeleid uit, met het oog op een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen
 • verstrekt financiële tegemoetkomingen aan particulieren, in het bijzonder huursubsidies en renovatie- en verbeteringspremies, rechtstreeks of via intermediaire actoren
 • verzorgt de uitvoering van het woonkwaliteitsbeleid en zorgt ervoor dat de kwaliteitsnormen voor woningen gerespecteerd worden
 • volgt de erkende huurdiensten en begeleidt en ondersteunt de gemeenten bij de ontwikkeling en de uitvoering van een lokaal woonbeleid
 • formuleert, vanuit zijn terreinervaring, voorstellen ter verbetering van het woonbeleid
 • begeleidt gemeenten bij de uitwerking van het lokale woonbeleid en het lokale woonoverleg
 • waarborgt de kwaliteit van woningen door het uitvoeren van de in de regelgeving voorgeschreven verrichtingen, zoals de vaststelling en de inventarisatie van leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en overbewoning van woningen en gebouwen, en de intrekking van het conformiteitsattest voor woningen en kamers
 • verstrekt gereglementeerde subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen aan particulieren, sociale verhuurkantoren en huurdersbonden
 • voert de administratieve en financiële voortgangscontrole uit van opgeheven subsidiestelsels voor sociale woonprojecten
 • oefent de voortgangscontrole uit op de voorwaarden of verbintenissen die verbonden zijn aan subsidies, premies of tegemoetkomingen
 • organiseert de terugbetaling van de subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen, als de begunstigde de voorwaarden of verbintenissen niet naleeft
 • zorgt voor kennisbeheer, informatieverstrekking en sensibilisering met betrekking tot alle hierboven omschreven taken