Artistiek pedagogisch project

Algemeen

De Stedelijke Kunstacademie te Waregem wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en verstrekt Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in de disciplines Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunst.

De inrichtende macht (IM) is het stadsbestuur van Waregem. Het onderwijs wordt verstrekt door artistiek en pedagogisch geschoolde leerkrachten, die zonder uitzondering worden aangesteld door de IM op voorstel van de directeur en het directieteam of bij beslissing van de reaffectatiecommissie. Het onderwijs past in het kader van de richtlijnen, vastgelegd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en aanvaard door de IM. De arbeidsvoorwaarden tussen de IM en het personeel zijn vastgelegd in het arbeidsreglement.
De leerkrachten verstrekken onderwijs volgens richtlijnen die uitgewerkt zijn in minimumleerplannen en beantwoorden aan alle facetten van het pedagogisch project van de Kunstacademie. In het besef van een steeds evoluerend maatschappijbeeld, is de Kunstacademie het onderwerp van een voortdurende gezonde zelfkritiek, en wil zij ook inspelen op de technologische evolutie die zich in de kunstwereld laat voelen.

De IM behoudt het recht en de mogelijkheid om op voorstel van de directeur of het directieteam bijkomende artistieke en pedagogische activiteiten te organiseren zoals gastcolleges, voorstellingen, tentoonstellingen, uitstappen, concerten en onderricht te geven aan kinderen die de minimum leeftijd nog niet bereikt hebben, e.a. Voor deze soort activiteiten functioneert de IM autonoom.
Als openbare instelling staat de STEDELIJKE KUNSTACADEMIE open voor alle kinderen, jongeren en volwassenen, welke ook hun levensfilosofie is. Ook de sociaal minstbedeelden hebben recht op onderwijs aan onze kunstacademie. De kunstacademie wil een plaats zijn waar alle leerlingen tot een maximale ontplooiing van hun individuele artistieke talenten kunnen komen. De kunstacademie wordt hierdoor een ontmoetingsplaats voor jongeren en volwassenen en draagt in een belangrijke mate bij tot de groei en ontplooiing van het culturele leven in de stad Waregem en haar regio.

De IM onderschrijft de kwaliteitsverbeterende inbreng van de kunstacademie in de plaatselijke leefgemeenschap. In die zin stimuleert de kunstacademie de samenwerking met de plaatselijke amateurgezelschappen zoals orkesten, koren, toneelverenigingen, enz. De IM biedt de mogelijkheid om eigen podiumactiviteiten en tentoonstellingen in de kunstacademie te laten plaats vinden.
De IM onderkent de maatschappelijke functie van de kunstacademie en verbindt er zich toe de nodige middelen ter beschikking te stellen om deze gedachte te verwezenlijken. De IM zorgt daartoe voor een aangepaste infrastructuur, de nodige pedagogische middelen en logistieke ondersteuning.

 

Pedagogische visie van de Kunstacademie

Daar de opleiding tot het actief beoefenen van de kunst een levenslang project is, en zeker niet eindigt bij het afstuderen aan onze kunstacademie, opteren we voor een procesgerichte artistieke pedagogie. Aan onze kunstacademie komen verschillende opvoedingsaspecten aan bod in het kader van een artistieke ontwikkeling op lange termijn. Dit sluit aan in het project levenslang leren dat gesteund wordt door de Vlaamse Gemeenschap. De kunstacademie wordt het milieu waarin men vertrouwd geraakt met zijn eigen creatieve vermogen en de ontwikkeling van deze vermogens in al zijn facetten.

Het intellectuele aspect door de kennis van theorie van klanken, notaties, stijlen, vormen, ritmes, timbres, door de uitbreiding van het taalgebruik, door het begrijpen van beelden en verbeelden, het inzicht dat leidt tot het ontdekken van ons cultureel verleden in zijn totaliteit gekoppeld aan het hier en nu.

Het sociale aspect door het leren functioneren in groep door samenspel, instrumentaal ensemble, koor, vocaal ensemble en dansactiviteiten, het leren voeren van een dialoog of het creëren van een toneelact in de Podiumkunsten en anders door het creatief en de inherente eerste stappen in de BK te toetsen aan mensen en meningen waarmee men zich tijdens de opleiding omringd weet, door samen tentoonstellingen te bezoeken en belevingsaspecten uit te wisselen.

Het lichamelijke aspect door het oefenen van motorische vaardigheden, het leren bewegen in de ruimte, het leren relaxen, het verbeteren van de houding en de ademhalingstechniek en het lichamelijk uitdrukken van ritmiek, emoties en klanken, het gevoel van de materie, het schilderen, het boetseren, het zien van kleuren, de kracht van lijn of vorm, het lijfelijk aanvoelen van tijd en ruimte.
Het esthetisch aspect door het leren zelfstandig ervaren van de schoonheid in de kunst met behulp van stilistische en zelfstandig opgebouwde beoordelings –criteria, door het verder helpen realiseren van een verfijnde omgeving waarbij het vormen van beelden en verbeelding bijdraagt tot het pure.

Het ethische aspect door het leren opnemen van verantwoordelijkheid voor eigen daden, de noodzaak van zelfbeheersing, het realiseren van een evenwicht tussen de subjectieve emotie en de rationele rede, het gekanaliseerd uiten van affecten, en het zichzelf opleggen van een leerdiscipline.

Het creatieve aspect door het vormen van een persoonlijkheid, door het expressief uitwerken van een in woorden omschreven opdracht, door het leren expressief spelen en improviseren met klanken, taal, vormen en bewegingen, door het ontwikkelen van het voorstellingsvermogen en de fantasie, door een steviger geloof in eigen kunnen en door om te gaan met een gevoel van vrijheid ondanks de beperkingen.

Speciale accenten die we leggen om de creatieve zelfontplooiing en vaardigheden te ontwikkelen zijn,
de zorg voor een degelijke scholing buiten de beroepssfeer
de zorg voor het opheffen van leeftijdsbarrières
de zorg voor het kwaliteitsniveau van de leerkrachten
de zorg voor variatie en uitdaging in het aanbod van de lespakketten
de zorg voor vraagstelling in omgekeerde zin vanuit de leerlingen
de zorg voor vakoverschrijdend sociaal contact

Als einddoel stellen we dat elke leerling een eigen muzikaal, bewegend, sprekend of beeldend handschrift ontwikkelt waarmee hij/zij de impressies van de omringende wereld in aanvang vormelijk en inhoudelijk weet te bevatten om daarna via expressief en ideologisch gerijpt concept een spoor van persoonlijk geladen creativiteit te realiseren ten bate van zichzelf en de anderen.

Het schoolteam.