Leegstand en verwaarlozing

Leegstand

In de gemeenteraad van 5 maart 2013 werd het stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt goedgekeurd. De gemeenteraad heeft in dezelfde zitting ook de leegstandsheffing vastgesteld. Het reglement werd in 2015 aangepast voor wat betreft enkele redactionele fouten (GR 1 december 2015). Inhoudelijk blijft het reglement ongewijzigd.

Reglement

Het doel van het reglement is de leegstand en verwaarlozing in Waregem tegen te gaan.  Langdurige leegstand leidt tot verwaarlozing.  In tijden van hoge woning- en grondprijzen is het onverantwoord dat woningen leegstaan. Het reglement  kan bijdragen aan een actief huisvestingsbeleid om de eigenaars van dergelijke woningen aan te manen om iets aan de situatie te doen en alzo het stads- en straatbeeld te verfraaien.   

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer gedurende een termijn van twaalf maanden de woning niet bewoond wordt.
Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie wordt aangewend gedurende een termijn van tenminste twaalf maanden.  

De leegstand zal aan de hand van bepaalde criteria vastgesteld worden. Wanneer een pand als leegstaand kan worden beschouwd, dan wordt de eigenaar hiervan in kennis gesteld door middel van een administratieve akte. De eigenaar krijgt bovendien de nodige info over de mogelijkheden om van het leegstandsregister te geraken.

Het leegstandsreglement kan hier gedownload worden.

Heffing

Bij langdurige leegstand zal op het pand een leegstandsheffing geheven worden. Er is een belasting verschuldigd indien de woning of het gebouw gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandsregister.

Het bedrag van de belasting wordt voor de eerste termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning is opgenomen in het leegstandsregister, vastgesteld op:

  • 990 euro voor een woning of gebouw;
  • 75 euro voor een individuele kamer of studentenkamer.

De bedragen zijn gekoppeld aan de de evolutie van de ABEX-index en stemmen overeen met de index van december 2009. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-index van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat.
De belasting wordt vermeerderd met 100% per bijkomende termijn van twaalf maanden van opname in het leegstandsregister, met een maximale vermeerdering van 400%.

Verwaarlozing

Gebouwen en woningen die ernstige storende uiterlijke tekenen van verval vertonen, kunnen als verwaarloosd geïnventariseerd worden. De verwaarlozing van een pand wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag. Op basis van de gebreken die worden vastgesteld, krijgt het pand een bepaald aantal strafpunten. Zodra het pand 18 strafpunten of meer heeft, wordt het als verwaarloosd beschouwd.

Als een pand als verwaarloosd wordt geïnventariseerd, zullen de houders van het zakelijk recht van het pand een heffing moeten betalen. Eerst krijgen ze wel een jaar de tijd om de gebreken te herstellen en zo de verwaarlozing ongedaan te maken. Zodra het pand een jaar op de inventaris staat, moet er jaarlijks betaald worden tot het pand uit de inventaris geschrapt is. Bovendien komen de woningen die op de inventaris staan in aanmerking voor het recht van voorkoop.

Om geschrapt te worden uit de inventaris, moet de eigenaar zelf een verzoek tot schrapping richten aan de inventarisbeheerder. Hij moet dan kunnen bewijzen dat de gebreken aan het pand zijn weggewerkt.

De  verwaarlozing wordt door het Vlaamse gewest vastgesteld. Deze vaststellingen worden geformaliseerd in een administratieve akte, die wordt opgemaakt door de bevoegde administratie (Wonen-Vlaanderen) en die de redenen van de beslissing vermeldt. De eigenaar kan binnen de maand bezwaar uiten bij de administratieve eenheid die de akte heeft opgemaakt.

Bedrijfsgebouwen groter dan 5 are

Voor leegstaande en verwaarsloosde bedrijfsruimten groter dan 5 are heeft de Vlaamse regering een afzonderlijke regelgeving uitgewerkt: het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Lees meer...