Aankondiging openbaar onderzoek RUP 27.1 Nijverheidstraat

Gepubliceerd op Woensdag 27 maart 2024

Het College van Burgemeester en Schepenen,

Brengt ter kennis van de bevolking, overeenkomstig de bepalingen van de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 27.1 Nijverheidstraat, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 5 maart 2024 op het stadhuis, dienst Omgeving, voor eenieder ter inzage ligt en is gepubliceerd op de website (https://rup.leiedal.be/waregem) van 3 april 2024 tot en met 1 juni 2024.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de GECORO Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, of digitaal naar gecoro@waregem.be