Gecoro zoekt nieuwe leden

Sedert 2001 is in Waregem een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) actief. Deze commissie heeft als voornaamste taak advies te geven, opmerkingen te formuleren of voorstellen te doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. In de praktijk betekent dit hoofdzakelijk het uitbrengen van adviezen over gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).

De GECORO is samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen (belangenorganisaties) en anderzijds een aantal deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening. De GECORO wordt elke 6 jaar opnieuw samengesteld en de leden herbenoemd.
Volgens de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur moeten alle gemeentelijke adviesraden zodanig samengesteld zijn dat ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht is. Er moet dus gestreefd worden naar een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen. Concreet betekent dit dat de GECORO uit minstens één derde vrouwelijke leden moet bestaan.

De kandidaat-leden dienen te beantwoorden aan volgend profiel:

 • voeling hebben met de stad Waregem;
 • inzicht hebben in of minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening;
 • voldoende beschikbaar zijn;
 • communicatief en luistervaardig zijn;
 • het algemeen belang boven het private belang verdedigen.

De GECORO bestaat uit 17 leden, waarvan 6 deskundigen, en 11 leden die behoren tot de volgende maatschappelijke geledingen:

 • 1 vertegenwoordiger van de milieuverenigingen;
 • 2 vertegenwoordigers van de landbouworganisaties;
 • 3 vertegenwoordigers van de organisatie voor handelaars en zelfstandigen;
 • 1 vertegenwoordiger van de sociale bouwmaatschappij;
 • 1 vertegenwoordiger van de organisatie voor werkgevers/industrie;
 • 3 vertegenwoordiger van de werknemersorganisatie.

Deskundigen gezocht

Wil jij je kandidaat stellen als deskundige. Schrijf dan een gemotiveerde brief aan het College van Burgemeester en Schepenen. Je toont je deskundigheid in de ruimtelijke ordening aan door diploma's, praktijkkennis en/of ervaring bij jouw kandidatuur te voegen.

De representatieve verenigingen en organisaties kunnen zich tevens kandidaat stellen voor een vertegen-woordiging in de GECORO. Je schrijft hiervoor een gemotiveerde brief aan het College van Burgemeester en Schepenen waarin je een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van jouw vereniging voordraagt.Je vermeldt bovendien duidelijk voor welke maatschappelijke geleding je je kandidaat stelt.

Kandidaturen dienen schriftelijk gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem – uiterlijk tegen 28 februari 2019.
Enkel gemotiveerde kandidaturen zullen in overweging genomen worden.

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 12 11
Nu gesloten
Alles weergeven
Created at: 06/02/2019