Aangifte gemeentebelasting indienen

Voor welke belasting dien je een aangifte in? 

 • Algemene milieubelasting economische entiteiten (hinderlijke bedrijven)
  Elke belastingplichtige moet een aangifte doen met het formulier dat het stadsbestuur opstuurt. Wie geen formulier ontving, moet spontaan aangifte doen. De behoorlijk ingevulde, gedagtekende en ondertekende formulieren moeten binnen de 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de verzending bij de financiële dienst van de stad toekomen.
  De gedane aangifte blijft geldig voor de opeenvolgende dienstjaren, tot herroeping.
  Ook voor de belasting op de inname van het openbaar domein moet je een aangifte indienen.
 • De tijdelijke privatieve inname van het openbaar domein
  Er dient machtiging te worden gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen.
  De machtigingsaanvraag moet de volgende elementen vermelden:
 1. Plaats waar de inname zal gebeuren.

 2. Naam en adres van de aanvrager, bouwheer en aannemer.

 3. Begin- en einddatum van de inname.

 4. De in te nemen oppervlakte + schets.

Kosten

Belasting economische entiteiten:
Het bedrag van de belasting is afhankelijk van de belastbare oppervlakte per 1 januari van het aanslagjaar en op basis van de klasse van hinderlijkheid

Belasting op inname openbaar domein:
0,50 euro/m²/dag vanaf dag 1 in de zone betalend parkeren; vanaf dag 8 waar geen betalend parkeren geldt