Moraliteitsattest aanvragen

Als je voor de verkoop van dranken een drankvergunning nodig hebt, dan
heb je ook steeds een moraliteitsattest nodig. Enkel de exploitant van
de slijterij / drankgelegenheid dient een moraliteitsattest voor te
leggen, niet alle medewerkers die bv. enkele uren achter de toog komen
helpen. De exploitant is niet verplicht om van zijn medewerkers een
moraliteitsattest te vragen, maar als bij controle zou blijken dat
bepaalde mensen eigenlijk geen alcoholische dranken mogen schenken, dan
is de exploitant wel verantwoordelijk en wordt de exploitant geacht
eveneens in een uitsluitingsgeval te verkeren. 

Dit principe geldt voor vaste en reizende slijterijen.

 • Vaste slijterij: is de slijterij die steeds op dezelfde plaats wordt gehouden en die voldoet aan bepaalde wettelijk vastgestelde hygiënische eisen.
 • Reizende slijterij : is de slijterij die gehouden wordt in boten, schepen, spoorwagens of andere voertuigen, in kermistenten, loodsen, tenten of andere inrichtingen welke doorgaans van de ene naar de andere plaats worden overgebracht.
Voorwaarden

Wie moet het moraliteitsattest aanvragen?

•    de uitbater als natuurlijk persoon
•    indien de uitbater een rechtspersoon is: zijn organen en vertegenwoordigers
•    indien de uitbater een lastgever is: de uitbater zelf en zijn aangestelde en/of zijn lasthebbers
•    de personen die met de uitbater samenwonen en aan de uitbating deelnemen

Wat zijn de voorwaarden?

Geen veroordelingen opgelopen hebben die tot een "uitsluitinggeval" behoren (bv. veroordelingen i.v.m. heling en prostitutie).

Kosten

gratis

Extra informatie

Dit attest is niet nodig indien de dranken aangeboden worden:

 • in een restaurant, een hotel, een kosthuis, samen met een maaltijd
 • in een private kring
 • in messes, kantines en bedrijfsrestaurants
 • in jeugdherbergen en jeugdhuizen.
 • bij occasionele gelegenheden
 • Gelegenheidsslijterij (vooraf aangegeven slijterij die bij
  enige gelegenheid van voorbijgaande aard, ten hoogste tienmaal per jaar
  en telkens voor niet langer dan 15 dagen wordt gehouden door kringen,
  maatschappijen of particuliere verenigingen)

Stap 1:

Aanvraag indienen

Wanneer aanvragen?

 • Voor de openingsbelasting: minimaal 15 dagen voor opening van de horecazaak.
 • Voor vergunning sterke dranken: vóór de opening van de horecazaak.
 • Het is echter wenselijk om dit een maand op voorhand te doen om alle andere formaliteiten tijdig klaar te hebben.

Op basis van deze aanvraag zal de gemeente nagaan met betrekking tot de
vaste en reizende drankgelegenheden, in hoeverre de houder van de
drankgelegenheid, de lasthebber en/of de bij hen inwonende die aan de
exploitatie van de drankgelegenheid kunnen deelnemen, zich niet
bevinden, in één der gevallen van uitsluiting bepaald in artikel 11 van
de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het
verstrekken van sterke drank.

Het attest wordt normaal afgeleverd door de gemeente waar de betrokken
persoon woont maar kan ook opgevraagd worden door de gemeente waar de
uitbating zal gebeuren.