Stedelijke aankooppremie

De stad Waregem geeft een aankooppremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad Waregem een bestaande woning aankopen. Het bedrag van deze stedelijke aankooppremie bedraagt 500 euro, te verhogen met 250 euro per persoon ten laste.

Aanvragen

De aanvraagformulieren voor deze premie zijn te verkrijgen op de dienst stedenbouw of kan je hier downloaden: aanvraagformulier - formulier A.
Formulier A dient ingevuld te worden door het registratiekantoor van de FOD Financiën, dit kan via mail of persoonlijk in het kantoor in Kortrijk.

Hou er rekening mee dat de aankooppremie moet aangevraagd worden binnen de 12 maanden na inschrijving in het bevolkingsregister of binnen de 12 maanden na het verlijden van de aankoopakte.

 

Voorwaarden

  • de stedelijke aankooppremie kan enkel worden aangevraagd voor halfopen of gesloten woningen, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning niet meer bedraagt dan 1 000 euro;
  • de woning moet de eerste maal in gebruik zijn genomen voor 1 januari 1972;
  • de woning moet door de premieaanvrager zelf betrokken worden;
  • de premieaanvrager mag in de twee jaar die de datum van aanvraag voorafgaan geen andere woning in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben gehad;
  • het maximum gezamenlijk netto-belastbaar inkomen, van twee jaar voor het betrekken van de woning of de laatste factuurdatum, van de premieaanvrager en de persoon met wie hij feitelijk samenwoont mag voor het jaar 2020 maximum 50 000 euro bedragen, te verhogen met 1 000 euro per persoon ten laste;
  • de stedelijke aankooppremie is enkel cumuleerbaar met de stedelijke renovatiepremie.