Niet kunnen stemmen / stemmen met volmacht

Als je niet kan gaan stemmen op zondag 13 oktober, dan kan je een volmacht geven aan iemand die in jouw plaats gaat stemmen. Je kan enkel een volmacht geven aan een stemgerechtigd persoon.

Voor deze verkiezingen is er geen opkomstplicht. Het is dus ook niet verplicht om een volmacht te geven als je niet kan gaan stemmen.

Hoe stem je met een volmacht?

Op de verkiezingsdag ga je als volmachtkrijger naar het stembureau van je volmachtgever.  Je brengt als volmachtkrijger het volgende mee naar het stembureau:

 • de ingevulde en ondertekende volmacht (attest A95)
 • je eigen identiteitskaart
 • je eigen uitnodigingsbrief
 • de uitnodigingsbrief van de volmachtgever
 • het afwezigheidsattest, afhankelijk van de reden


Alles over het afwezigheidsattest

Afhankelijk van de reden waarom je niet kan gaan stemmen, is er een ander attest nodig. Zorg zeker voor de juiste papieren!

 • Je bent door medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of er naartoe gevoerd te worden. Je voegt dan een medisch attest bij de volmacht. Een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest geven.
 • Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op 13 oktober 2024 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van het gezin of het gevolg van de kiezer die met hen in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • Je bent in BelgiĆ«, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. Je voegt dan bij de volmacht een attest van jouw werkgever met de bevestiging dat je op 13 oktober 2024 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.
 • Je bent van beroep schipper, marktkramer of kermisreiziger. Je voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt. De burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven, levert het attest (formulier A96b) af. Ook de leden van het gezin die met de kiezer samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • Je bent als gevolg van een rechterlijke maatregel niet in vrijheid. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar je je bevindt.
 • Je kan niet naar het stemlokaal gaan door je geloofsovertuiging. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat jij op 13 oktober 2024 niet kan gaan stemmen.
 • Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stemlokaal gaan. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar je studeert.
 • Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde waarmee deze vaststelt dat jij op 13 oktober 2024 onmogelijk naar het stemlokaal kan gaan. Je vraagt dat attest (formulier A96a) aan uiterlijk op 12 oktober 2024 bij dienst bevolking.  Bij de aanvraag moet je de nodige bewijsstukken voorleggen. Deze bewijsstukken kunnen bijvoorbeeld zijn: een reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of een reservatie van een hotel of kampplaats via internet, enzovoort.
  Een verklaring op eer kan niet meer opgemaakt worden.