Eensluidend verklaren

Je kan documenten, studiegetuigschriften of diploma’s voor eensluidend laten verklaren. 

Bij eensluidend verklaren bevestigt de bevoegde ambtenaar dat de kopie gelijk is aan het originele document.  De eensluidend verklaarde kopie krijgt op die manier dezelfde waarde als het origineel. 

Bepaalde documenten kunnen niet eensluidend verklaard worden:

 • Documenten die zijn opgesteld in een onleesbare taal en/of onbegrijpelijke vorm.
 • Documenten waarvan de bestemming immoreel, bedrieglijk of strafbaar is.
 • Afschriften van authentieke akten (notaris, burgerlijke stand, arresten en vonnissen van rechtbanken).  Deze afschriften moet je opvragen op de plaats waar de authentieke akte werd opgemaakt. 
 • Uittreksels uit het handelsregister
 • Kopieën van een identiteitskaart of een reispaspoort.  We kunnen wel een officieel attest afleveren dat je houder bent van een identiteitskaart/paspoort. 
Voorwaarden

Je komt persoonlijk langs bij de dienst bevolking.  Je moet daarvoor een afspraak maken:

Mogelijkheden voor het maken van een afspraak:

  online:
leg zelf je afspraak vast

  telefoneer naar de dienst bevolking 

Kosten

Deze dienst is gratis.

Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart
 • het originele document waarvan je een eensluidend verklaarde kopie wil maken

Kun je uitzonderlijk zelf niet komen, dan kan het ook met een volmacht.  De volmachtdrager brengt dan volgende zaken mee:

 • zijn eigen identiteitskaart
 • een geschreven en ondertekend volmachtformulier
 • (een kopie van) de identiteitskaart van de volmachtgever (= de aanvrager)
 • het originele document.