Afwezigheid melden

Leerlingen worden verwacht om regelmatig deel te nemen aan de lessen en activiteiten van de Kunstacademie.

Het kan het wel eens gebeuren dat je een les niet kan bijwonen maar wij moeten deze afwezigheid kunnen wettigen.

Wanneer je te vaak onwettig afwezig bent (1/3 van de lestijd) kan je niet slagen voor dat vak. We vragen je dus om jouw afwezigheid te melden via onderstaand formulier en aan je leerkracht. 

Gegevens leerling
Kan niet aanwezig zijn
in de lessen
omwille van
De ouders/meerderjarige leerling verklaart afwezig te zijn in de Stedelijke Kunstacademie Waregem wegens ziekte op bovenstaande datum.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Reden van de afwezigheid

Verantwoordingsdocumenten

Afwezigheid omwille van medische reden

max. 4x eendagsziekte/schooljaar: verklaring van de ouders/meerderjarige leerling. Overige afwezigheden omwille van medische redenen: medisch attest (attest van een geneesheer, geneesheer specialist, psychiater, tandarts, orthodontist, administratieve diensten van ziekenhuis of erkend labo)

 

 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

 

*  Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of persoon die onder hetzelfde dak woont

Officieel document zoals een overlijdensbrief of attest van de gemeente; verklaring van de ouders of leerling; …

*  Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging

Verklaring van de ouders; …

*  Afwezigheid omdat de vestigingsplaats van de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is

Verklaring van de directeur

*  Afwezigheid wegens oproeping of dagvaarding voor een rechtbank

Officieel document; dagvaarding of proces-verbaal van de oproeping

*  Afwezigheid wegens maatregelen in de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming

Officieel document

*  Afwezigheid om een familieraad bij te wonen

Officieel document, zoals een attest van het vredegerecht

*  Afwezigheid om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstijd als topsportbelofte voor een individuele selectie of als topsporter met een A- of B-statuut

Attest topsportstatuut A of B; attest van de betrokken sportvereniging; …

*  Afwezigheid om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als de leerling een topkunstenstatuut A of B heeft voor het betrokken schooljaar

Attest topkunstenstatuut A of B

*  Afwezigheid wegens deelname aan een examen voor de Examencommissie secundair onderwijs

Attest van de Examencommissie

*  Afwezigheid door zwangerschap (min. 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum, tot maximum 14 weken na de bevalling, met een maximum van 15 weken)

Medisch attest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum

*  Afwezigheid door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel

Mededeling, beslissing of attest van de onderwijsinstelling

*  Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen

Mededeling (brief/e-mail) of attest van de school of werkgever; werkrooster van het personeelslid; uitnodiging voor deelname aan de school- of academieraad; verklaring van de ouders of leerling; …

*  Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders

Officieel document; ondertekende verklaring van één van de ouders

*  Afwezigheid om als lid van een amateurkunstenorganisatie actief deel te nemen aan een culturele manifestatie

verklaring van de organisatie; uitnodiging/flyer van de culturele manifestatie

*  Afwezigheid omwille van deelname aan een oudercontact of een participatieorgaan van een onderwijsinstelling

uitnodiging oudercontact; uitnodiging ouderraad; …

Afwezigheid wegens persoonlijke redenen

Max. 3x per schooljaar

geen attest nodig

* Afwezigheid omwille van medische reden zonder medisch attest

* Communie, vormsel, lentefeest

 

* …