atlas waterwegen raadplegen

Alle onbevaarbare waterlopen zijn opgenomen in de Atlas der Onbevaarbare Waterlopen, waarin hun gegevens worden vermeld.Een onbevaarbare waterloop kan door de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen gedeeltelijk of volledig worden verlegd, overwelfd of afgeschaft mits gegronde redenen en na gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen.

Ook voor werken aan de onbevaarbare waterloop dient men een aanvraag in te dienen.Voor wie?

Iedereen kan een aanvraag indienen.Wat zijn de stappen?

Voor de wijziging van een onbevaarbare waterloop moet een aanvraag worden ingediend, de nodige adviezen worden ingewonnen, een openbaar onderzoek worden gehouden en een gunstig advies worden verkregen van het college van burgemeester en schepenen waarna de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen beslist.

Kosten

inwinnen van informatie is gratis.