Aanvraag wettelijke samenwoning

Samenwonen is in onze maatschappij goed ingeburgerd. De wetgever voorziet volgens de wet van 23 november 1998, de mogelijkheid om een officieel karakter te geven aan het samenwonen tussen niet-gehuwden.

Twee personen kunnen bij de ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats een officiële verklaring afleggen dat ze samenwonen. Deze wettelijke samenwoning wordt dan ingeschreven in de bevolkingsregisters. Zo wil de wetgever juridische zekerheid bieden aan samenwonenden. Deze rechten en plichten zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar met deze binnen een huwelijk.

Zij handelen onder andere over:

  • het bijdragen in de lasten van het samenleven
  • het aangaan van schulden
  • rechten en plichten omtrent kinderen
  • de onroerende goederen

Mogelijkheden voor aanvraag
  online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst burgerlijke stand
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

Voorwaarden
  • Je mag niet gehuwd zijn of verbonden door een ander wettelijke samenwoning.
  • Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de art. 1123 en 1124 van het burgerlijk wetboek.
  • Je moet beiden al op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?