Nationaliteit / Belg worden

Nationaliteit / Belg worden

Als niet-Belg kan je bij de dienst burgerlijke stand een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het her- of verwerven van de Belgische nationaliteit.

De dienst burgerlijke stand helpt je bij het samenstellen van je dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven.

De eerste belangrijke stap is persoonlijk langskomen bij de dienst burgerlijke stand, want elk dossier vereist een eigen aparte aanpak.

Ná het ondertekenen van de nationaliteitsverklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand jou en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

Je kan, nadat je de Belgische nationaliteit verwierf, gratis een afschrift van je nationalteitsakte verkrijgen bij de dienst burgerlijke stand. Bij het verwerven van de Belgische nationaliteit ontvang je automatisch enkele nationaliteitsattesten om bijvoorbeeld een Belgische identiteitskaart aan te vragen.

Op het einde van het jaar worden alle afgewerkte nationaliteitsdossiers overgemaakt aan de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Je kan uit dit dossier voor eensluidend verklaarde documenten opvragen zoals bijvoorbeeld een geboorteakte.

Voor meer informatie over de nationaliteitsverklaring kan je terecht bij de dienst burgerlijke stand.

Kosten

  • 150 euro registratierecht, cash te betalen bij het registratiekantoor van Kortrijk (het registratierecht is voor de meeste nationaliteitsverklaringen verschuldigd)