Water

Water is een kostbaar goed, voor de natuur én voor de mens. We moeten er dan ook verstandig mee omgaan.

Er zijn diverse waterbevoorradingsbronnen voor het huisgezin:

  • je kan aansluiten op de distributie van leidingwater
  • misschien heb je een eigen grondwaterwinning (boorput, steenput). Dit dient vermeld te worden in je stedenbouwkundige aanvraag als je bouwt
  • of vang je het regenwater op in een hemelwaterput.

Algemeen Waterverkoopreglement

Sinds 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht. Dit reglement legt de rechten en plichten vast van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten.

Meer informatie vind je hier, het volledige reglement kan je hier nalezen. 

Waterwegwijzer

Het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen, bij de bouw van een woning, een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De “Waterwegwijzer bouwen en verbouwen” wil aan architecten een antwoord geven op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht naar een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters, particulieren, tuinaanleggers, enz. Ook zij zijn betrokken bij de waterhuishouding in en rond de woning. Omdat de “Waterwegwijzer” een praktische gids wil zijn, bevat hij ook concreet uitgewerkte voorbeelden.

Nuttige links