Openbaarheid van bestuur

Passieve openbaarheid | Actieve openbaarheid | wetgeving

 

Passieve openbaarheid van bestuur

Het bestuursdecreet van 7 december 2018 verleent de burger het recht om bestuursdocumenten te raadplegen en er een afschrift van te krijgen.  

1. Vrije inzage

Diverse beleidsdocumenten kan je raadplegen op de website of ter plaatse inkijken in het stadhuis:

  • De agenda en de verslagen van de gemeenteraad en zijn commissies
  • Het jaarverslag, het budget en de jaarrekening van de stad
  • De stedelijke reglementen en verordeningen die in de stad van toepassing zijn.
  • Het gewestplan, de bijzondere plannen van aanleg (BPA), de perceel- en rooilijnplannen.

2. Procedure tot inzage van bestuursdocumenten

Het verzoek tot inzage richt je schriftelijk (via brief, fax of e-mail) aan het stadsbestuur.
Je aanvraag omvat een minimum aan informatie, zoals:

  • Je naam en correspondentieadres
  • Waarover het gaat
  • De vorm van het gewenste document.

In geval het om een documenten of informatie van persoonlijke aard gaat, moet je ook de reden van je verzoek en je persoonlijk belang hierin motiveren.

De aanvraag wordt geregistreerd door een medewerker van het secretariaat, waarna de algemeen directeur beslist over de aanvraag. De beslissing en de uitvoering van de beslissing moet gebeuren binnen de 20 kalenderdagen.  Als je aanvraag aanvaard wordt, krijg je bericht over de plaats en datum waarop je de gevraagde documenten kan inzien. Je zal hiervoor dan voldoende tijd ter beschikking krijgen en ook de mogelijkheid om een kopie te bekomen van het document / de documenten. De kostprijs hiervan is bepaald via een stedelijk reglement van 19 december 2013.

Bestaat er een gegronde reden om je de inzage van een document te weigeren, dan ontvang je hierover eveneens bericht.  Indien je aanvraag onvolledig of te vaag is geformuleerd, dan word je verzocht een nieuwe aanvraag te doen.

3. Verbetering van persoonlijke gegevens

Kan je aantonen dat een document onvolledige of foutieve gegevens over jou bevat, dan kan je dit schriftelijk melden aan het stadsbestuur met de vraag de nodige verbeteringen aan te brengen.

4. Beroep

Ondervind je moeilijkheden bij de aanvraag tot raadpleging of verbetering van een bestuursdocument of ben je niet akkoord met de reden tot weigering, dan kan je binnen de 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Departement Kanselarij en Bestuur
Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
e-mail: openbaarheid@vlaanderen.be

 

Actieve openbaarheid van bestuur

Als overheid in Vlaanderen is ook Waregem verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Deze verplichting, die geldt voor de Vlaamse overheid, de provincies, gemeentebesturen, OCMW's en andere besturen, houdt in dat je duidelijke informatie moet krijgen over het gevoerde beleid en over de dienstverlening in onze stad.

Deze informatieverstrekking moet op een zo verstaanbaar mogelijke wijze gebeuren, op regelmatig basis en toegankelijk zijn voor de hele bevolking. In Waregem doen we dit onder andere via het gratis infoblad De Sprong, de jaarlijkse infogids, de website, informatievergaderingen (bijvoorbeeld wegenwerken, grote bouwprojecten, enz...), brieven of gewoon per telefoon en aan alle loketten.

Krijg je een brief van stad Waregem, dan staat daar ook steeds de naam en het telefoonnummer op van de persoon die je dossier behandelt.

 

Wetgeving

Voor meer informatie over de toepassing van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur kan je terecht op de website van de Vlaamse Overheid.