Openbaarheid van bestuur

Als overheid in Vlaanderen is ook Waregem verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dit houdt in dat je duidelijke informatie moet krijgen over het gevoerde beleid en over de dienstverlening in onze stad.

Deze informatieverstrekking moet op een zo verstaanbaar mogelijke wijze gebeuren, op regelmatig basis en toegankelijk zijn voor de hele bevolking. In Waregem doen we dit onder andere via het gratis infoblad De Sprong, de jaarlijkse infogids, de website, informatievergaderingen (bijvoorbeeld wegenwerken, grote bouwprojecten, enz...), brieven of gewoon per telefoon en aan alle loketten.

Krijg je een brief van stad Waregem, dan staat daar ook steeds de naam en het telefoonnummer op van de ambtenaar die je dossier behandelt.

 

1. Publicatie op website

 

Diverse documenten kan je raadplegen op de website :

2. Procedure tot inzage van bestuursdocumenten

Het verzoek tot inzage richt je schriftelijk (via brief of e-mail) aan het stadsbestuur.

Je aanvraag omvat een minimum aan informatie, zoals:

 • Je naam en correspondentieadres
 • Waarover het gaat
 • De vorm van het gewenste document.

In geval het om een documenten of informatie van persoonlijke aard gaat, moet je ook de reden van je verzoek en je persoonlijk belang hierin motiveren.De aanvraag wordt geregistreerd door een medewerker van het secretariaat, waarna de algemeen directeur beslist over de aanvraag. De beslissing en de uitvoering van de beslissing moet gebeuren binnen de 20 kalenderdagen.  Als je aanvraag aanvaard wordt, krijg je bericht over de plaats en datum waarop je de gevraagde documenten kan inzien. Je zal hiervoor dan voldoende tijd ter beschikking krijgen en ook de mogelijkheid om een kopie te bekomen van het document / de documenten. De kostprijs hiervan is bepaald via een stedelijk reglement van 19 december 2013.

Bestaat er een gegronde reden om je de inzage van een document te weigeren, dan ontvang je hierover eveneens bericht.  Indien je aanvraag onvolledig of te vaag is geformuleerd, dan word je verzocht een nieuwe aanvraag te doen.

3. Verbetering van persoonlijke gegevens

Kan je aantonen dat een document onvolledige of foutieve gegevens over jou bevat, dan kan je dit schriftelijk melden aan het stadsbestuur met de vraag de nodige verbeteringen aan te brengen.

4. Beroep

 • Ondervind je moeilijkheden bij de aanvraag tot raadpleging of verbetering van een bestuursdocument of ben je niet akkoord met de reden tot weigering, dan kan je binnen de 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

  Departement Kanselarij en Bestuur

  Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur

  Herman Teirlinckgebouw

  Havenlaan 88

  1000 Brussel

  e-mail: openbaarheid@vlaanderen.be
 • Een klacht tegen de beslissing zelf van het lokaal bestuur kan ingediend worden bij de toezichthoudende overheid.

  - via aangetekende zending of via afgifte tegen ontvangstbewijs op volgend adres:

  De toezichthoudende overheid

  p/a Agentschap voor Binnenlands Bestuur


  VACHerman Teirlinck Brussel

  Thurn & Taxis-site

  Havenlaan 88 bus 70

  1000 Brussel


  - via het klachtenformulier

  Binnen de 15 dagen na kennisgave van het besluit kan een vordering tot schorsing ingediend worden bij de Raad van State via de procedure wegens uiterst dringend noodzakelijkheid.

  Een beroep tot nietigverklaring kan ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen na kennisgave van de beslissing via de procedure "verzoekschrift tot nietigverklaring".

  Beide verzoekschriften moeten ofwel per post aangetekend verstuurd worden naar de:

  griffie van de Raad van State

  Wetenschapsstraat 33

  1040 Brussel


  ofwel volgens de elektronische procedure op de website van de Raad van State.

  Beide termijnen worden gestuit als u een klacht hebt ingediend bij de toezichthoudende overheid zoals hiervoor vermeld.