WAGSO (Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling)

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een door de gemeenteraad opgerichte, van de gemeente afgescheiden publieke rechtspersoon. Het is een vorm van externe verzelfstandiging. Zij worden beheerd door een raad van bestuur en een directiecomité. Een AGB kan enkel opgericht worden voor die activiteiten van commerciële of industriële aard die opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 10 april 1995. 

Het AGB Stadsontwikkeling (WAGSO) werd opgericht in de loop van 2008. Dit na de beslissing in de gemeenteraad van 1 juli 2008.

INFORMATIE:  
- oprichtingsakte  (GR 1/07/2008)
- statuten (GR 7/05/2019)
- beheersovereenkomst (GR 3/12/2019)
- meerjarenplan 2020-2025 (GR 18/12/2019)
- beleidsrapporten: jaarrekening 2020 (RVB 29/06/2021 - GR 06/07/2021)
- aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (GR 16/12/2020)

Leden raad van bestuur:

Meer info met betrekking tot de activiteiten van WAGSO vind je op www.wagso.be

DOCUMENTEN: besluitenlijsten raad van bestuur